Onder Windows 8.1 Mail werken sommige links niet!
24ste editie
28 maart 2020
BEZOEK ONZE SITE:
 
 
INHOUDSOPGAVE
Colofon
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Wijkraad Overbos, in het kader van het nieuwsbrievenproject van de gemeente Haarlemmermeer.
Technische onder-steuning: Nwsbrf.nl.
 
Belangstellenden ontvangen deze nieuwsbrief per e-mail.
Voor geïnteresseerden zonder e-mail wordt een “papieren” exemplaar beschikbaar gesteld.
 
Contact
E-mail:
 
Postadres:
Muiderbos 212
2134 SZ  Hoofddorp
 
Telefoon: 06-51157854
Sociale media
 
Volg Wijkraad Overbos op Twitter en Facebook
 
     
 
Deel deze nieuwsbrief met anderen
 
Over deze editie
De nieuwsbrief in tijden van corona
 
Deze 24ste editie van de Nieuwsbrief Overbos is lang in de maak geweest. Een nieuwsbrief als deze is nu eenmaal geen dagblad en kan niet snel uitgerold worden. Dit, terwijl de ontwikkelingen rond de verspreiding van het virus en de genomen tegenmaatregelen elkaar een tijd lang zo snel opvolgden dat reeds klaarstaande berichten al gauw achterhaald waren en aangepast dienden te worden.
Inmiddels vinden we dat het tijd is om de informatie die we nu hebben, rond te sturen.
 
Oudere artikelen
Een aantal artikelen is aangeleverd/geschreven in de periode voordat de pandemie ook in onze omgeving voelbaar werd en de eerste plaats in ieders aandacht ging innemen. Sommige artikelen klinken daardoor wellicht achterhaald en minder belangrijk. Toch lijkt het ons goed om ook ander nieuws een plaats te geven.
 
Bij enkele artikelen hebben we aangegeven wanneer zij aangeleverd en/of geschreven zijn. Waar mogelijk en zinvol, hebben we updates toegevoegd over de huidige situatie.
Daarnaast geven wij u informatie over de situatie in onze wijk, zoals die aan ons bekend is.
 
 
De gemeente Haarlemmermeer geeft op haar website informatie betreffende zaken die met corona verband houden.
 
Volg deze link:
 
Zomerfeest 2020 afgelast
 
 
De wijkraad heeft met pijn in het hart besloten om het zomer(wijk)feest, dat op 27 juni gepland was, niet door te laten gaan.
 
Weliswaar ligt deze datum nog ruim na de tot nu toe aangegeven grens van 1 juni (of 1 juno, zoals u wilt), maar het is op dit moment nog maar de vraag of alle strenge maatregelen dan ook meteen van de baan zullen zijn. Er is ook een kans dat deze datum verder doorgeschoven gaat worden.
 
De voorbereidingen van het feest beginnen bij onze wijkraad  altijd al een paar maanden na het vorige feest. We moeten in een vroeg stadium (lees: NU) beslissen of we reserveringen en bestellingen doen bij de verschillende organisaties die ons van b.v. marktkramen of springkussens voorzien, en bij de optredende bands en entertainers.
Een annulering op een later tijdstip kan voor alle betrokken partijen vervelende consequenties hebben. 
 
 
Diensten MeerWaarde
Aanpassingen i.v.m. coronacrisis
 
 
Op 29 januari had Nieuwsbrief Overbos een gesprek met sociaal makelaars Mary van der Drift en Inge Janssen.
Inmiddels is er t.g.v. de coronacrisis het nodige veranderd en zijn sommige plannen en activiteiten op de lange baan geschoven.
 
Daarom eerst een update over de dienstverlening die MeerWaarde momenteel biedt:
 
Bereikbaarheid Pluspunt
De ‘Pluspunten’ zijn de plekken van waaruit medewerkers van MeerWaarde hun werk doen en waar onder normale omstandigheden ook inloopspreekuren gehouden worden.
De vaste inloopspreekuren zijn voorlopig opgeschort.
Hulpvragen worden nu zoveel mogelijk afgehandeld via e-mail of telefoon. Daarnaast gaan medewerkers ook de straat op om, met inachtneming van de regels voor fysieke afstand, ogen en oren open te houden voor wat er speelt in de wijk.
 
Pluspunt Hoofddorp-Zuidwest, waaronder wij vallen, is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur via telefoonnummer 023-569 88 62.
Het e-mailadres is: pluspuntzuidwest@meerwaarde.nl .
Daarnaast heeft MeerWaarde sinds donderdag ook een centraal telefoonnummer voor niet-medische vragen rond corona: 023-303 41 00.
MeerWaarde geeft aan dat je voor de volgende vragen bij hen terecht kunt:
 • Kom je, door de oproep thuis te blijven, in de problemen?
 • Werk je in de zorg en heb je hulp nodig om thuis de boel draaiende te houden?
 • Voel je je eenzaam nu sociaal contact wordt afgeraden?
 • Verwacht je financiële problemen?
 • Krijg je werktijdverkorting en heb je daardoor tijd over om anderen te helpen?
 • Weet je niet hoe je met alle ontwikkelingen moet omgaan?
 • Wil je een praatje maken met één van onze medewerkers?
 • Voel je je onzeker of heb je een vraag over corona?
De informatie en dienstverlening die MeerWaarde te bieden heeft, is ook te volgen op
 
Huidige werkzaamheden sociaal makelaar
Mary is er even tussenuit geweest vanwege twee gebroken polsen. Inmiddels heeft zij de draad al weer een eind opgepakt. Zij gaat nu de mensen bellen met wie zij aan de slag is geweest, om te zien hoe het nu met hen gaat en of ze nog verdere hulp kan bieden.
Telefoon: 06-45007085
Daarnaast zijn de medewerkers van MeerWaarde druk bezig met ervoor te zorgen dat alle belangrijke informatie onderling goed gedeeld wordt. Er springen nu her en der goede initiatieven de grond uit van allerhande vrijwilligers. Het is zaak om deze zoveel mogelijk centraal te coördineren.
 
 
‘Blijf Bewegen’ met online video's
 
Team Sportservice zet zich in voor een gezonde, vitale en sociale samenleving.
Helaas kan dat nu even niet met onze normale sport- en beweeglessen, evenementen en activiteiten in het onderwijs.
Daarom zijn we vanaf woensdag 25 maart gestart met Blijf Bewegen Live!
 
 
 
 
Via Facebook-live zenden we dagelijks verschillende beweeglessen uit die gratis te volgen zijn vanuit de woonkamer, want: bewegen is gezond voor brein en lichaam.
 
 
Het rooster voor de komende weken delen we zo snel mogelijk op onze website en social media.
 
 
Voor verdere vragen kunt u terecht bij docent Dennis Govers:
telefoon: 023 - 205 55 00
 
Beeldschermgebruik tijdens coronacrisis
 
Graag verwijzen wij ouders naar een post op de site van het Bureau Jeugd & Media, waarin Justine Pardoen 10 tips geeft over het in de hand houden van het kijkgedrag van kinderen in deze periode.
 
 
Nieuwe bomen vervangen omgewaaide soortgenoten
Toch ook even een positief berichtje uit februari. In het groen ten noorden van De Boskern had de zware storm van 2015 een aantal bomen geveld. Deze zijn nu vervangen door nieuwe bomen.
 
2015
 
2020
 
De medewerkers van de firma AW Mense Groen poseren graag bij een nieuw exemplaar.
 
Van sportbeleid naar gebiedsmanagement
Interview met Petra van Doorn op 5 maart 2020
 
“Het komt zoals het komt, en daarmee ga je dan aan de slag.”
 
Sinds 1 oktober 2019 is Petra van Doorn gebiedsmanager van Hoofddorp-Zuidwest.
Hieronder vallen Toolenburg, Bornholm, Haarlemmermeerse Bos, PARK21, Vrijschot, Houtwijkerveld, Floriande Eilanden en Boseilanden, Floriande Pleinen, Sportdorp, ..... en Overbos!
 
Dat is bepaald geen klein gebied. Dit heeft haar niet verhinderd om zich, al kort na haar aantreden, uitgebreid in te zetten voor onze wijk, met name rond de overlast bij de JOP in het wijkpark.
Een goede reden voor ons, Overbossers, om nog wat nader kennis met haar te willen maken.
 
Het is altijd even zoeken naar de ingang van het kantoor ‘De Polderlanden’. De entree slaagt er vrij goed in om zich voor te doen als een winkel tussen de andere winkels van het overdekte centrum ‘Vier Meren’.
Deze nevenvestiging van het raadhuis is Petra's uitvalsbasis. Haar werk vereist natuurlijk ook veel bezoeken aan locaties binnen haar werkgebied.
 
Jeugd en opleiding
Petra is geboren in Castricum. Zij en haar twee broers waren graag met sport bezig en werden hierin gesteund door hun ouders. Petra geeft aan dat zij een fijne jeugd gehad heeft, met veel gelegenheid tot bewegen.
 
Petra van Doorn,
gebiedsmanager
Vooral de turnsport trok haar aan. Zij heeft op een verdienstelijk niveau geturnd.
 
Na het VWO was de Academie voor Lichamelijke Opvoeding voor haar een vanzelfsprekende keuze. Zij gaf daarnaast geregeld les (gymnastiek, zwemmen) op scholen en sportverenigingen. Hoewel ze het leuk vond om les te geven merkte ze al gauw dat vijf dagen per week voor de klas staan niet was wat ze wilde. Ze raakte in plaats daarvan erg geïnteresseerd in de beleidskant van de sport en specialiseerde zich na de ALO, aan de universiteit van Utrecht dan ook in sportbeleid- en management. Tegen deze achtergrond bezien, was het bijna vanzelfsprekend dat zij op haar Amsterdamse turnclub in het bestuur zitting nam en zelfs voorzitter werd.
 
Bij de gemeente
Petra is in 1998 bij onze gemeente in dienst gekomen als beleidsadviseur sport. Haar taak was het coördineren van de inrichting van sportaccommodaties en het stimuleren van sportbeoefening in Haarlemmermeer. In deze functie heeft zij in 2001 meegewerkt aan de oprichting van Sportservice Haarlemmermeer. “Dat begon met een clubje van 2 à 3 mensen.”
 
Toen er in 2006 een reorganisatie plaatsvond, schoof zij op naar de cluster ‘Dienstverlening’ waar zij een staffunctie kreeg en het beleid rond de toekenning van subsidies moest vormgeven. Dit betekende vooral het bedenken en inrichten van de processen waarlangs e.e.a. dient te verlopen. Petra vond dit een tijd lang interessant werk om te doen en stak er veel van op, maar op den duur ging zij toch het contact missen met “de inhoud” (met name de wisselwerking met de mensen die met deze processen te maken kregen).
 
Zij verhuisde naar een beleidsafdeling waar zij o.m. accounthouder werd van de stichting MeerWaarde. Voor haar kwamen hier proces en inhoud beter bij elkaar. Met het toenemen van haar inzicht in welzijnsbeleid en sociaal werk, ervoer zij dat haar maatschappelijke blik breder werd.
Zij heeft dit werk vijf jaar gedaan.
 
Decentralisatie
Vanaf 2014 begon de gemeente zich voor te bereiden op de decentralisatie, de overheveling van allerhande (zorg)taken van de landelijke overheid naar de gemeenten. De inzet van Petra richtte zich o.m. op het realiseren van verbeteringen voor mensen in een kwetsbare situatie, waaronder ouderen, mensen met een beperking of met een achterstand op de arbeidsmarkt. De verbeteringen en nieuwe activiteiten waren er op gericht dat mensen beter en langer zelfstandig aan de samenleving mee kunnen doen. Organisaties en activiteiten moesten toegankelijker worden voor deze groep. Zij herinnert zich met plezier hoe zij er, samen met het Cultuurgebouw, in slaagde om voor jongeren met autisme een bij hun interesse passende training op te zetten: De workshop ‘Game Design’ zorgde ervoor dat zij de deur uit kwamen en leeftijdsgenoten konden ontmoeten.
 
‘Welzijn op recept’
De koppeling van zorg en sport vindt zij ook erg belangrijk: Bewegen is goed voor de lichamelijke gezondheid en gezamenlijke sportactiviteiten halen mensen uit hun isolement. Zo raakte zij ook betrokken bij het project ‘Welzijn op recept’ waarvan de pilot in onze wijk gedraaid heeft. Mensen met gezondheidsklachten de gelegenheid bieden deel te nemen aan bij hen passende sociale activiteiten blijkt vaak goed te werken.
Zij is ook blij met de 'netwerklunches', waar de diverse in een wijk actieve zorgprofessionals en vrijwilligers elkaar kunnen tegenkomen. Op acht verschillende plaatsen in Haarlemmermeer worden deze nu georganiseerd.
 
Gebiedsmanager
Op 1 oktober 2019 is zij een van de zes gebiedsmanagers in Haarlemmermeer geworden. Dit brengt haar nog dichter bij de alledaagse gang van zaken en het vinden van snelle, praktische oplossingen. Hoofddorp Zuid-West, waaronder Overbos valt, is haar eerste gebied.
Wat haar aantrekt in deze functie is dat zij hier het fysieke en sociale bij elkaar kan brengen. Hoe de bewoners zich in hun omgeving voelen, heeft o.m. te maken met de bebouwing, bestrating, groenvoorziening en het onderhoud daarvan in een wijk. Andersom heeft de instelling van de bewoners ook effect op hoe een wijk eruit blijft zien en hoe de bewoners met elkaar omgaan. Hierop hebben ook factoren als veiligheid en beschikbare voorzieningen invloed.
Voor het zuiver fysieke element (“groen en grijs”) kan zij steunen op de gebiedsbeheerder Michael Ardewijn en diens afdeling.
 
Zij ziet in onze wijk, die naar verhouding veel vergrijzing, eenzaamheid en lage inkomens kent, een mooie kans om haar ideeën in de praktijk te brengen. Daarom gaat zij graag in gesprek met onze wijkbewoners. De rol van een gebiedsmanager is in haar ogen een schakel te zijn tussen de diverse in een wijk actieve personen en organisaties en de plaatselijke overheid. Ook ziet zij het als haar taak om te zorgen dat bepaalde in een wijk spelende problemen onder de aandacht gebracht worden bij het gemeentebestuur en de gemeenteraad.
Petra heeft inmiddels gemerkt dat zij als gebiedsmanager op een andere manier door een gebied rijdt; zij is veel attenter geworden op hoe een wijk opgebouwd is, en stelt zich vaak de vraag: “Wat heeft deze wijk nodig?”
 
Thuis
Petra woont met man, zoon en dochter in Amsterdam-West. Met de auto is het een half uur rijden naar haar werkplek. Soms neemt zij de E-bike, dan duurt het drie kwartier. Dit is voor haar goed te doen.
Zij mag in haar vrije tijd graag wandelen en fietsen, doet aan yoga, en houdt van “gezellig uitgaan”.
Zij ziet zichzelf als een optimist. Haar motto is: “Het komt zoals het komt, en daarmee ga je dan aan de slag.”
 
Tot slot ...
De start van onze nieuwe gebiedsmanager is veelbelovend. Wij hopen dat zij de kans krijgt en neemt om haar werk in onze wijk over een lange periode voort te zetten. In de afgelopen tien jaar is zij al weer de vijfde gebiedsmanager die wij meemaken (Hennie Boschman, Rik Rolleman, Jo-Else Seinstra en Barbara Verbeek gingen haar voor). Een langere periode met een en dezelfde, met onze wijk vertrouwde gebiedsmanager is ons zeer welkom.
 
Column Lodewijk Kamps
(Juist in deze tijden is er plek voor leuke columns uit andere tijden.)
 
Lodewijk Kamps,
dierenarts
 

Koffie verkeerd
 
Ik heb net op de gebruikelijke turbosnelheid ontbeten na een gebroken nacht (ernstig zieke opnamepoes) en sta met een gezicht vol scheerschuim als de diensttelefoon gaat.
Voorzichtig neem ik hem op, het spreekgedeelte op angstvallige afstand houdend van de wit schuimende scheergel. Een eigenaar vertrouwt zijn zwangere hond niet en wil het liefst meteen langskomen.
We spreken tien minuten later af. Met lange, geconcentreerde halen van het vlijmscherpe scheermes fatsoeneer ik mijn gezicht en doe daarna tandpasta op de elektrische tandenborstel.In de auto begin ik de poetsbeurt. Na een paar minuten zit ik met een mond vol schuim. Uitspugen uit het raam geeft zo’n troep en dan valt mijn oog op het lege koffiekopje bij de versnellingspook.
Ik spuug het daar netjes in uit. Met een frisse mond en een stralend witte glimlach ontvang ik de verontruste eigenaren met Debbie, een normaal gesproken vrolijke Drentse Patrijs.
 
Twee dagen later staat er bij ons een pretecho op het programma om te kijken hoe het met haar pups gaat, maar nu eet ze niet, braakt ze en is ze erg sloom. Ze is vierenhalve week geleden gedekt. Bij het onderzoek blijkt ze koorts te hebben en een pijnlijke buik.
Bij een normale zwangerschap hoort dat niet zo te zijn, dus besluiten we tot een spoedecho. Ik had al een assistente gebeld en met vereende krachten krijgen we Debbie op haar rug voor de echo. Er zijn geen hartacties zichtbaar en de baarmoeder bevat alleen maar heel veel vocht.
Hier is helaas geen sprake van een levendige dracht, maar van een levensbedreigende baarmoederontsteking.
 
Ze moet zo snel mogelijk op de operatietafel. De eigenaren zijn overdonderd maar kunnen niet anders dan instemmen met het plan. In plaats van een nest met dartele pups moeten we nu razendsnel Debbies leven redden. Een half uur later blijkt hoe goed die beslissing is: de baarmoeder is gescheurd en er druipt pus de buik in. Debbie heeft dus al een buikvliesontsteking en dat is altijd een dubbeltje op zijn kant.
De lelijk ontstoken en vergrote baarmoeder verwijderen we snel uit de buik en daarna gaan we de buik spoelen, spoelen en nog eens spoelen. Via het infuus krijgt ze krachtige antibiotica en nadat zelfs het kleinste pusvlokje uit de buik is weggespoeld hechten we haar grote wond dicht. Nu is het uit onze handen; wat gedaan moest worden is gedaan, nu moeten we afwachten hoe het verloopt. Haar vooruitzichten zijn gunstig dankzij het snelle helpen en het snelle gezamenlijke handelen.
 
De rest van de dag verloopt chaotisch, vooral omdat we al twee uur achter geraakt zijn op het geplande schema.
Aan het eind van de dag gaat Debbie vrolijk kwispelend met de blijde eigenaren mee naar huis en we spreken meteen een controle bezoek af.
 
Moe maar voldaan stap ik in de auto en mijn oog valt op het koffiekopje met een lekkere schuimlaag. “Ook koude koffie kan nog lekker zijn”, denk ik, en ik sla met een kordate beweging het hele kopje in een keer achterover.
 
Aanpak overlast rond JOP
 
 
Met alles wat er nu gebeurt zou dit onderwerp er haast bij in schieten, maar eind 2019 en begin 2020 waren we druk bezig met de aanpak van de overlast die groepen jongeren veroorzaakten in het wijkpark, m.n. rond de JOP.
In de bewonersbijeenkomst van 12 november werd door de omwonenden forse kritiek geuit op de aanpak tot dan toe. Er werden over deze kwestie zelfs vragen gesteld in de gemeenteraad.
 
Op 28 januari vond een vervolgbijeenkomst plaats. Ook nu waren veel van de betrokken wijkbewoners aanwezig, evenals vertegenwoordigers van de gemeente, gemeenteraad, MeerWaarde, handhaving, politie en de wijkraad.
We geven hier een korte samenvatting van wat er gezegd en afgesproken is.
 
De bewoners toonden zich tevreden met de stappen die ondernomen zijn:
 • De communicatie met de bewoners was snel en goed geweest. Notulen, raadsstukken en vragen HAP waren hen allemaal toegestuurd.
 • Op 16 december was samen met de bewoners een korte schouw gehouden van de omgeving. De struiken en boomtakken die de JOP aan het oog onttrokken, werden vervolgens gesnoeid.
 • Er waren borden geplaatst over de hier geldende regels, met daarbij ook de fikse boetes die op overtredingen staan.
 • De bewoners zagen de handhavers nu dagelijks rondlopen.
Door de betrokken professionals werd nadere toelichting gegeven op de genomen maatregelen:
 • Handhaving vertelde dat het contact tussen straatcoaches en veel van de jongeren goed is. Daardoor kan men meestal escalaties naar harde maatregelen (geldboetes, taakstraffen) voorkomen. (Er wordt wel regelmatig naar HALT verwezen.)
 • In september en oktober 2019 is de politie langs geweest bij ouders van jongeren die zich misdragen hadden. Ouders hebben soms geen idee wat hun kinderen doen en de hoop is dat deze aanpak bijdraagt aan wat handhaving en politie voor ogen hebben: “Het moreel kompas bijstellen”.
 • Vanuit het jongerenwerk werd gemeld: Aangezien de jongerengroepen zich geregeld verplaatsen door Haarlemmermeer, kunnen de jongerenwerkers niet uitsluitend gebiedsgericht blijven werken. Indien ook de werkers op verschillende plekken in de gemeente verschijnen, wordt de jongeren de illusie ontnomen dat zij uit het zicht kunnen blijven door telkens te verhuizen.
Alle aanwezigen waren het erover eens dat dit voorjaar een testcase zou worden voor hoe effectief alle maatregelen zijn. Er werd afgesproken dat er half mei een vervolgbijeenkomst gepland ging worden om de situatie opnieuw te evalueren.
 
Duidelijk is dat deze vervolgbijeenkomst niet in mei zal kunnen plaatsvinden. Ook kan men zich afvragen of een evaluatie van de toestand rond de JOP onder de huidige omstandigheden erg zinvol is. Uiteraard gaan wij u van verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.
 
In gesprek met de sociaal makelaars
 
“De kunst van het sociaal makelaarschap: Onbevangen en vrij denken en ... veel verwijzers leren kennen!”
 
Mary van der Drift,
sociaal makelaar volwassenen
 
Dit gesprek vond op 29 januari 2020 plaats omdat Mary de laatste drie maanden van 2019 haar werk als sociaal makelaar in onze wijk had moeten overdragen aan een collega.
Zelf moest zij tijdelijk een collega vervangen die met zwangerschapsverlof was.
Sinds 1 januari was zij weer in onze wijk actief, dus we vonden het een goede zaak om even bij te praten.
 
Inge Janssen,
sociaal makelaar jeugd
 
We treffen elkaar in De Boskern. Mary heeft haar collega Inge Janssen meegenomen. Te midden van andere bezoekers zitten we met z'n drieën aan een tafeltje.
 
Sociaal Makelaar Jeugd
MeerWaarde heeft sinds kort een ‘sociaal makelaar jeugd’ in het leven geroepen en Inge heeft de eer deze rol voor heel Haarlemmermeer te mogen vervullen.
Haar doelgroep zit in het leeftijdsegment 8 tot 23. Omdat jongeren (voorlopig) niet geneigd zullen zijn om uit eigen beweging een sociaal makelaar op te zoeken, moet Inge in deze beginfase vooral zelf contacten leggen, niet alleen met potentiële klanten, maar ook met mogelijke verwijzers. Een goed netwerk is in dit werk van essentieel belang.
Een eerste peiling heeft duidelijk gemaakt dat 40% van de jongeren kampt met eenzaamheidsgevoelens. Soms betreft dit een korte periode in hun leven, maar bij 10% is dit hun vaste situatie. Er ligt dus een flinke taak voor haar te wachten.
Inge is te bereiken op e-mailadres: inge.janssen@meerwaarde.nl .
 
Home-Start
Mary vond de periode dat zij haar zwangere collega verving, een goede ervaring. ‘Home-Start’ is een organisatie die opvoed- en gezinsondersteuning biedt bij alledaagse, lichte opvoedvragen. Omdat Mary een opleiding gezinscoach gevolgd heeft, kon zij redelijk makkelijk inspringen.
 
Inmiddels in Overbos ...
Mary merkt dat het sociaal makelaarschap inmiddels een stuk bekender is geworden. De herkenbaarheid en zichtbaarheid zijn vergroot. Er worden door o.m. huisartsen passende verwijzingen gedaan naar de sociaal makelaars. Vaak betreft het mensen die door omstandigheden erg veel thuis zitten.
Als sociaal makelaar kijkt zij dan naar wat de aangemelde mensen kunnen en willen. Wensen worden vastgelegd en belemmeringen om het doel te bereiken worden besproken. Mary helpt om drempels te verlagen door hen mee te nemen naar de plekken waar hun wens vervuld kan worden. Soms is dat naar een van de activiteiten die in De Boskern plaatsvinden, zoals de hobbyclub of een vrouwenclub.
Een belangrijke vervolgvraag die zij haar cliënten stelt, is ook: Wat kan jij voor een ander betekenen? Soms lost iemands probleem zich op, wanneer het eigen vermogen om zich voor een ander in te zetten duidelijk wordt.
Voor zeer specifieke problemen of hulpvragen kan de sociaal makelaar natuurlijk ook doorverwijzen naar een van de daarin gespecialiseerde collega's bij MeerWaarde.
 
Ontmoetingsgroep
Mary is erg blij met de door haar in het leven geroepen ontmoetingsgroep voor vrouwen van 50 tot 65. Deze club is een succes gebleken en het ziet ernaar uit dat deze op vrijdagochtenden bijeenkomende groep een lang leven beschoren is. De leden bedenken zelf activiteiten die zij met elkaar kunnen ondernemen.
Het oprichten van een groep voor vrouwen van boven de 65 blijkt veel lastiger te gaan dan zij gedacht had.
Een andere wens van Mary is nog steeds: Een groep voor vrouwen met een migratieachtergrond. Bij haar pogingen heeft zij gemerkt dat deze doelgroep wel erg divers is. Degenen die zij tot nu toe benaderd heeft, bleken weinig met elkaar gemeen te hebben, behalve eenzaamheid.
 
Uitdijend sociaal makelaarschap
Mary was in 2015 één van de twee sociaal werkers waarmee het pilotproject "Sociaal Makelaar" in o.m. onze wijk begon. In de afgelopen vijf jaar is dit project succesvol gebleken en heeft het sociaal makelaarschap een vaste plek in hulpverlenersland verworven. Het team is inmiddels uitgegroeid naar 7 medewerkers, verspreid over heel Haarlemmermeer.
Het voordeel van deze schaalvergroting is dat er meer informatie beschikbaar komt, en bemiddelingen mogelijk zijn naar een persoon of activiteit in een aangrenzende wijk.
 
Plannen
Samen met Inge hoopt Mary jong en oud meer met elkaar in contact te kunnen brengen. Er zijn verrassende combinaties mogelijk.
Een intensievere samenwerking met de thuiszorg kan helpen om meer eenzame mensen in beeld te krijgen.
Mary wil nu ook graag in Floriande aan de slag, maar het ontbreekt daar nu nog aan een geschikt centrum waar zij een inloopspreekuur kan houden.
 
Aan het eind van het gesprek komt het volgende motto voor sociaal makelaars in haar op:
“Onbevangen en vrij denken en ... veel verwijzers leren kennen.”
 
Overbos vitaal: Fitheidstest en het vervolg
 
 
Ook nog even aandacht voor de resultaten van de fitheidstest die in oktober 2019 bij onze wijkgenoten was afgenomen in het kader van ‘Overbos Vitaal’.
 
 
Wat jammer toch dat een aantal vervolgacties nu (gelukkig tijdelijk) in de wacht is komen te staan!
 
Agenda’s De Boskern en De Ark
De Boskern
De Ark
Voor nadere details zie: Website De Boskern
N.B. voor sommige activiteiten dient u zich ingeschreven te hebben!
Voor nadere details zie: Website De Ark
N.B. voor sommige activiteiten dient u zich ingeschreven te hebben!
 
WEEKDAG DE BOSKERN DE ARK
De Boskern is gesloten en ook De Ark heeft veel activiteiten opgeschort. Raadpleeg hun eigen websites.
Wijkraad Overbos, Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer